Bra systemutveckling är förtroendeskapande

För att lyckas med utveckling av ett system så behöver man uppnå kundens krav, klara tester och leverera en stabil produkt. Kunden ska få återbäring på sin investering genom effektivisering och kvalitetsförbättring som ska överträffa kostnaden för utveckling och drift av systemet: Returm Of Investment (ROI).

Konsten att nå hela vägen 

Tech World skriver om hur tidsuppskattningar är ett problem inom systemutveckling. Om detta kan man läsa i artikeln på idg.se: https://techworld.idg.se/2.2524/1.690335/tidsuppskattning-hinder


För att lyckas ro ett stort utvecklingsprojekt i hamn måste flera aktörer samspela. För att ha ekonomisk kontroll på ett projekt brukar man mäta den preliminära kostnaden utifrån en tidsuppskattning och ställa den mot den förväntade besparingen/effektiviseringen.


Jag har haft förmånen att arbeta med systemutveckling sedan början av 2000-talet och har varit delaktig i många projekt. En vanlig orsak till att projekt inte slutförts är att tidplanen inte håller och kunden drar därför ur pluggen. Det är också vanligt att kvalitet och resultat blir lidande för att tiden tryter och projektet ska bli klart till varje pris inom utsatta tidsramar, och därför inte ge den verksamhetsnytta som man förväntat sig. 


Med den erfarenhet jag har så kan jag förstå Woody Zuills resonemang i artikeln länkad ovan, samtidigt är realiteten en annan när flera aktörer ska samspela. Ibland måste man göra grova uppskattningar för att kunna sätta en gemensam tidplan. Om då en eller flera delar inte håller tidplanen är det ett tecken på antingen bristande resurser eller för komplexa lösningar.


När man tittar på projekt som däremot nått hela vägen fram till en lyckad leverans så har det ofta varit genom en levande process. Genom att arbeta agilt och selektivt så har man hela tiden haft möjlighet att anpassa kravställningen mot vad som är realistiskt. Genom att skala av vissa funktioner, prioritera andra och ställa lägre krav på vissa mindre lönsamma delar, så har man kunnat driva projekt framåt.

”Ska man designa en såg, så måste man bestämma vad sågen ska klara av,
det blir svårt att skapa en såg som klarar allt.”

 

Det är ofta som ambitionsnivån ställer kraven och realiteten som sätter tidsramarna. Om kunden är ett sågverk och behöver en ny sågbana, måste man utgå från realistiska mål och krav, räkna på vilken återbäring investeringen kan ge och utifrån det anpassa ambitionen. Det kanske helt enkelt är bättre att begränsa vilka dimensioner den nya snabbare sågen klarar än att försöka klara alla möjliga dimensioner?


På samma sätt är det viktigt att väga ambition och realitet mot varandra vid systemutveckling. Vi kanske inte ska bygga ett system som kan göra allt, det kanske bara ska göra det som verkligen är kostnadseffektivt över tid? Vissa saker kanske användarna gör bättre manuellt och vissa saker kanske de inte ska ägna sig åt över huvud taget.

 

En färdig produkt är inte målet 

Att nå i mål och fira med champagne att ett nytt system är levererat till kunden är inte samma sak som att vara klara. Det är inte samma sak som att kunden är nöjd, hur bra systemet än fungerar. För att lyckas hela vägen med utveckling av digitala lösningar krävs det inte bara att man levererar en fungerande produkt inom utsatt tid. Det krävs att man vinner användarnas förtroende. Att de kan lita på att systemet gör rätt.


Vi som utvecklare vet dock att ett system sällan är helt felfritt, speciellt inte från första leverans. Det är här utmaningen börjar. För att vinna användarnas förtroende så behöver inte allt fungera felfritt alla gånger, men det är viktigt att fel kan upptäckas och åtgärdas på ett förtroendegivande sätt.


Här kommer man också tillbaka till resonemanget om sågen och hur man kan sänka ambitionsnivån utan att orsaka problem. I digitala system, något som förövrigt är en del av ett modernt sågverk, så gör man detta med felhantering. Det innebär inte att göra någon NÄR ett fel inträffat, utan det handlar om att hantera felet INNAN det inträffar.


I vårt exempel med den nya sågbanan är det en begränsning av vilka dimensioner man kan såga som håller ner kostnaden för investeringen. Genom att sensorer mäter dimensioner innan de når sågen så hanterar man felet innan stocken fastnar. Antingen stoppas anläggningen tills stocken manuellt plockats bort eller så automatiserar man detta. Än en gång en fråga om att väga olika alternativ mot varandra för att hitta det som är mest kostnadseffektivt.


För att nå målet som leverantör krävs inte bara att systemet fungerar som det är tänkt. Det gäller också att användarna har förtroende för systemet. Skulle inte sågverksoperatörerna lita på sensorerna så hade de stoppat produktionen så fort de misstänker att en stock med fel dimension är på väg in i sågen, något som troligtvis minskar effektiviteten och i slutänden innebär att investeringen trots allt kanske inte betalar sig.

 

Att vinna förtroende 

Vi på Langate nöjer oss inte med att leverera en produkt som uppfyller kundens krav. För oss är det viktigt att kunden även blir nöjd och därför krävs det att våra lösningar och produkter vinner användarnas förtroende. En del i detta är hur vi aktivt jobbar med att följa upp och hjälpa våra kunder efter leverans. En annan del är att vi erbjuder supportavtal till våra kunder.


Vi på Langate är experter på drift och underhåll av lokala system samt molntjänster som Office 365, Azure med flera. Vi kan erbjuda rådgivning, automation och effektiva supportlösningar. Vi jobbar också med verksamhetsutveckling och systemanpassningar inom SharePoint, Dynamics CRM, Dynamics 365 samt utveckling i Microsoft .NET.


Ni är alltid välkomna att kontakta oss, så ska vi berätta mer. Läs mer om våra tjänster på vår webbsida: http://langate.se/utveckling